За начина, по който можете да поръчате книгите от сайта, е нужно да влезете в секцията Поръчки. Няма нищо по-лесно и по-сигурно от това да си закупите желаните от вас книги от нашия сайт!

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА СТРАНАТА!

 
 

 

"НЕКАНОНИЧНАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА",
част втора

Албена Вачева, Антония Велкова-Гайдаржиева, Елена Азманова-Рударска, Роман Хаджикосев, Стилиян Стоянов, Таня Стоянова, Цветан Ракьовски

Сборникът предлага втория набор от критически текстове, представящи непознати или забравени автори, които обаче влизат в задължителните университески лекционни курсове по българска литература!

Цена: 17.10 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2010,
425 страници, размер 24/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"РУСКИЯТ ПОЕТИЧЕСКИ АВАНГАРД ПРЕЗ ХХ ВЕК:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"

Магдалена Костова-Панайотова

Целта на изследването е да представи спецификата на авангарда като особена културна цялост, като тип култура. Авторката анализира художествено-естетическите принципи на авангардното поетично творчество. Извежда единството на авангардните тенденции, общите особености на авангардната менталност, отразена в руската поезия.

Цена: 13.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2010,
339 страници, размер 24/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"НЕКАНОНИЧНАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА",
част първа

Албена Вачева, Антония Велкова-Гайдаржиева, Роман Хаджикосев, Стилиян Стоянов, Таня Стоянова, Цветан Ракьовски

Сборникът предлага набор от критически текстове, представящи непознати или забравени автори, които обаче влизат в задължителните университески лекционни курсове по българска литература!

Цена: 13.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009,
318 страници, размер 24/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"РАН БОСИЛЕК - ЛИТЕРАТУРНИ И СОЦИОКУЛТУРНИ КОНТЕКСТИ"

Таня Стоянова

Целта на изследването е да очертае границите и контекстите, в които се създава българската детска литература между двете световни войни, и мястото и ролята на най-детския писател от този период Ран Босилек. В книгата се прави опит да се постави писателската и редакторската дейност на Ран Босилек в социокултурните и литературните контексти на неговото време.

Цена: 10.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009,
270 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"ЛИТЕРАТУРАТА И НЕЙНОТО ПРЕПОДАВАНЕ"

Съставител: Емил Кръстев

Сборникът представя редица представителни текстове, които имат своето място за методиката на анализа на литературната творба. Той има претенцията да обедини усилията на различни автори и по този начин се е получил един по-цялостен труд по методика на литературата.

Цена: 14.50 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009,
288 страници, размер 24/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР"
Подялба и размисли

Костадин Динчев

Книгата може да се разглежда като учебник по български фолклор. В нея е направена класификация на българския фолклор, като са представени всички видове песенен, фолклор, народна проза, словестна магия, народна афористика, гадания,, баяния, народни гатанки, народна афористика и др.

Цена: 4.99 лв.
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2009,
ххх страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"КЛАСИКА И ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ"

Сборник, посветен на паметта на проф. Любомир Стаматов

Този сборник трябваше да бъде Юбилеен - в тредата на 2005 г. проф. Любомир Стаматов щеше да навърши 65 години. Сборникът е обърнат към студентите - текстовете в него са приносни, почти всички са нови и биха били неоценим библиографски потенциал за тези, които вървят в стъпките на науката. Сборникът слага своята важна дума в диалога за историята и теорията на литературата ни и отговаря най-пълно на търсенията и областите, в които професорът се чувстваше в свои води като изследовател.

Цена: 9.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2005,
410 страници, размер 24/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"КАК РАЗКАЗВАМЕ"

Енчо Мутафов

Тази книга се занимава с въпроси, които би следвало да будят висок интерес. Как разказваме означава как мислим, с какви средства разбираме света. И тъй като нашите средства, нашите мисли са изключително специфични и чужди на европейските, то това, ни обвързва още повече с тази проблематика. Защо е така, читателят ще разбере, като затвори последната страница.

Цена: 7.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2005,
240 страници, размер 20/14,5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"АНАЛИЗ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ТВОРБА"

Емил Кръстев

Изследването е с теоретика-литературна и практическа насоченост. В него се проследява историческия развой на литературните форми. Предложените примерни разработки са съобразени изцяло с учебните програми на средното училище.

Цена: 6.70 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2005,
218 страници, размер 20/14,5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"ОБРАЗИ НА БЪЛГАРСКАТА ПАМЕТ"

Цветан Ракьовски

К нигата на Цветан Ракьовски изследва т. нар. героически сюжети от петнайсетината години между 1862 и 1876 г. Тези сюжети, разказани в записки, спомени, бележки веднага или малко след Освобождението, са първият опит да се осмисли и зададе историческата стойност на драматичното време.

Цена: 5.00 лв.
Издателство Фабер, Велико Търново, 2004,
330 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА КЛАСИКА"

Магдалена Панайотова

Книгата съдържа нови изследвания върху българската литературна класика. Обхванати са всички автори, включени в учебната програма на средните училища и конкурсния кандидатстудентски изпит. Написана достъпно и кратко, книгата е съобразена с новите образователни изисквания.

Цена: 6.99 лв.
Университетско издателство Сема РШ, София, 2004,
ххх страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и 8 стр. оттук!

 

 

"ДА ОТКРИЕШ ДРУГИЯ"

Илия Недин

И трите части на книгата имат отношение към въпроса за другия и към другостта. Наименованията им говорят достатачно за предмета на техния интерес: "Балканското семейство", "Пътят за Драма" (Към семейната история на град Гоце Делчев) и "Пътуване до Сиан и Чънду (Една саморефлексия за Китай).

Цена: 6.80 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2003,
164 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и 15 стр. оттук!

 

 

"DЭ_КОНСТРУКЦИЯ НА КАНОНА"

Магдалена Костова-Панайотова

Книгата представя на българския читател творци и явления, дълго време отхвърляни от официалния канон на руската литература. В центъра на вниманието е поезията, която принципно не успява да се вгради в тоталитарния естетически модел, не само по политически, но най-вече по естетически причини.

Цена: 4.99 лв.
Университетско издателство СЕМА РШ, София, 2003,
ххх страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и 8 стр. оттук!

 

 

"ПРОЧИТИ НА ТРАДИЦИЯТА"
Култура и критика
Част ІІ

Съставител: Албена Вачева

Поместените в сборника текстове носят знакови за периода идеи. Имената на авторите също са част от най-добрите традиции на българското литературознание до Втората световна война. За разлика от първия том на "Култура и критика" тук намират място станали христоматийни през годините публикации.

Цена: 8.70 лв.
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2003,
563 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук

 

 

"СЛОВЕСТНОСТ И ЛИТЕРАТУРА"
Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов

Сборникът вече е библиографска рядкост и в момента ви предлагаме последните останали екземпляри. Страниците на тази книга дават възможност за диалог между научни тези, но и между различни поколения български учени. Сборникът е ориентиран в три посоки: в първата обединяващ е знакът на културологическото познание; във втората като център се налага българската възрожденска култура, докато третият дял очертава специфики в отделни литературни явления.

Цена: 7.99 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2003,
ххх страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"СВИЩОВСКИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН КРЪГ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА"

Елена Тачева-Бумбарова

Изследването се опира на натрупаната преди нега научна литература и се опитва да оползотвори нейните позитивни традиции. Трудът изработва свой теоретичен модел на възрожденската литературна общност. Свищовският литературен кръг се развива върху културна траектория, свързваща през ХІХ век България с европейските градски центрове.

Цена: 6.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2002,
188 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"КУЛТУРА И КРИТИКА"
Литературно-критически зигзаги

Съставител Албена Вачева

Първоначалната идея на този сборник бе да се придаде систематичност и единство на критическите материали, свързани с българската литература. Материали, които във времето не са получавали своята публичност, но в една или друга степен са били определящи за литературно-критическата и културната мисъл в България през първата половина на ХХ век.

Цена: 6.50 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2002,
180 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"УВОД ВЪВ ФОЛКЛОРИСТИКАТА"

Костадин Динчев

В предлаганата монография са проследени основните школи и концепции: митологическа, миграционна, антропологическа, историческа, структурна, морфологическа и др. с някои ярки представители - от Братя Грим до съвременните изследователи в България след Втората световна война.

Цена: 4.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2000,
168 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ"

Емил Кръстев

Трудът не представлява методическо указание за разглеждане на конкретни литературни творби, а е обобщаващо изследване за методологията на дисциплината методика на обучението по литература.

Цена: 8.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2000,
320 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР"
Творби и очерци

Съставител: Костадин Динчев

Настоящият труд съдържа фолклорни творби в цялото тематично и жанрово многообразие: народни песни, народна проза, словесна магия, народна афористика и детски фолклор.

Цена: 4.30 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 1999,
200 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"НИКОЛА ВАПЦАРОВ"

Сборникът вече се е превърнал в библиографска рядкост и в момента ви предлагаме последните останали екземпляри. Сборникът включва докладите от научната конференция, проведена в Благоевград и Банско на 7 и 8 декември 1994 г., организирана по случай 85-годишнината от рождението на Никола Вапцаров.

Цена: 4.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 1995,
ххх страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 


 
© 2010 SWU, All rights reserved