За начина, по който можете да поръчате книгите от сайта, е нужно да влезете в секцията Поръчки. Няма нищо по-лесно и по-сигурно от това да си закупите желаните от вас книги от нашия сайт!

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА СТРАНАТА!

 
 

 

"БЪЛГАРСКАТА РЕЧ ОТ АЛБАНИЯ"
Говорът на село Връбник
Текстове

Евдокия Христова

Изследването представлява своеобразно продължение на книгата "Българската реч от Албания", където бе направено пространно описание на връбнишкия диалект. В нея бяха изнесени само някои по-важни негови черти, знанието за които ще допринесе за по-лесното разчитане на представените в тази книга текстове от този диалект.

Цена: 14.60 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2008,
124 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР"
Кандидатстудентски тестове. Правописни правила. Есета

Антони Стоилов

Книгата представлява изключително ценно пособие за всички кандидат-студенти, стремящи се да станат студенти в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград. Освен примерни тестове и техните верни отговори, в пособието може да откриете в синтезиран вид всички правописни правила в българския език.

Цена: 14.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2008,
298 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ И ТИПОВЕ ПРИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА В ТРОЯНСКИЯ ДАМАСКИН ОТ ХVІІ в."

Лъчезар Перчеклийски

В книгата е направена относително цялостна характеристика на субстантивното словообразуване в един от паметниците на Българското предвъзраждане, като по този начин са разкрити основните тенденции в развоя на българския книжовен език на народна основа, който в словообразувателно отношение хвърля мост между традиционния (стб и срб) език и този на Възраждането.

Цена: 5.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2008,
216 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"СОЦИОЛИНГВИСТИКА"

Петър Воденичаров

В книгата се представят основните тези на курса по дискурсна социолингвистика и се анализират критически промените в комуникативните идентичности не само на българите, но и на другите балкански народи през последните два века. Комуникативната идентичност е сложен феномен колкото езиков, толкова и социален, исторически и теологичен, затова се използват не само похватите на социалната лингвистика, но и на социалната антропология.

Цена: 12.00 лв.
ИК "СемаРШ", София, 2007,
282 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ"

Антони Стоилов

Книгата запознава с основните проблеми, свързани с особеностите на българските народни говори - фонетични, морфологични, синтактични, лексикални, от всички краища на българското езиково землище. Книгата може да се използва от всички българисти, слависти, от хората, интересуващи се от изконната форма, под която съществува българският език - неговите диалекти.

Цена: 10.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2005,
220 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"ТРАДИЦИОННА ЗЕМЕДЕЛСКА И ЖИВОТНОВЪДНА ЛЕКСИКА ОТ ГОВОРИТЕ ПО СРЕДНА СТРУМА"

Антони Стоилов

В книгата се анализира лексиката от говорите по Средна Струма. Представят се тематичните и лексикално-семантичните групи, в които тя участва, анализират се словообразувателните категории и типове.

Цена: 10.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2006,
374 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"БЪЛГАРСКАТА РЕЧ ОТ АЛБАНИЯ"
(Говорът на село Връбник)

Евдокия Христова

Този труд, посветен на диалект, намиращ се в една труднодостъпна за проучване област извън границите на сегашна България, ще отговори не само на потребностите на родната наука за диалектите и историята на езика, но и много по-широко - на сравнителното славянско езикознание.

Цена: 5.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2003,
286 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ"

Лилия Илиева

Учебникът по езикознание на Лилия Илиева е едно от малкото изключително полезни пособия за всеки един студент филолог. В него се дават отговори на въпроси като каква наука е лингвистиката, само лингвистиката ли изучава езика, социално явление ли е езикат и редица други.

Цена: 8.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2002,
360 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"ЗЕМЕДЕЛСКА И ЖИВОТНОВЪДНА ЛЕКСИКА ОТ ГОВОРИТЕ ПО СРЕДНА СТРУМА С НАРОДНО ТЪЛКУВАНЕ "

Антони Стоилов

Целта на изследването е да издири и научно да регистрира лексикални единици с тясно специализирано значение от лексикалната система на традиционното земеделие и от лексикалната система на традиционното животновъдство по средното течение на река Струма, като успоредно с това проучи тези лексикални единици откъм състав и семантика.

Цена: 10.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2000,
580 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 


 
© 2010 SWU, All rights reserved